ANBI

ANBI

Stichting Leergeld Bommelerwaard is een ANBI instelling.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Welke belastingvoordelen geeft uw donatie een ANBI instelling?
Donateurs van een ANBI mogen hun (onder bepaalde voorwaarden) giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


Naam van onze Stichting:

  • Stichting Leergeld Bommelerwaard
  • KVK nummer 30269392
  • RSIN/fiscaal nummer: 8212 15280

De doelstelling: Voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren.
Het beleidsplan  : Zie verkort jaarverslag

Bestuurssamenstelling en namen van de Bestuurders:

  • Voorzitter: Richard Duindam
  • Penningmeester: openstaande vacature
  • Secretaris: Agnes Van Der Linden
  • Marketing/ Intermediar: Yu Wong
  • Coördinator: Caroline van Ballegooijen
  • Vertrouwenspersoon: Lotty Steenhuizen

Het beloningsbeleid.
Er zijn geen bestuursleden waarmede enige vorm van beloning is afgesproken. Voor gemaakte en te maken kleine onkosten is er een minimale vergoeding.

Commissie van Aanbeveling

Guus Krähe en Jan Schouten

Financiële verantwoording (Zie jaar verslagen)